قرآن بایسنقری

قرآن بایسنقری

قرآن بایسنقری یکی از شاهکارهای خطاطی از کتاب قرآن است که به دلیل ابعاد بزرگ در دنیا معروف است.

این کتاب یکی از شاهکارهای کتابت نگاری است.