جشنواره مد و لباس

جشنواره مد و لباس

انتخاب پوشش نشان دهنده هویت و فرهنگ افراد جامعه است.

در این قسمت از برنامه ایران به جشنواره مد و لباس اسلامی- ایرانی سر می زنیم 

با ما همراه باشید