بهار ایران و شاعران فرانسه

بهار ایران و شاعران فرانسه

مستند "بهار ایران و شاعران فرانسه" درباره تاثیر ادبیات و آثار باستانی ایران بر روی شاعران فرانسه است. نگاهی به آثار باستانی ایران در سال 1352 در این مستند خالی از لطف نیست.