جاده ابریشم

جاده ابریشم

ادویه، ظروف چینی، ابریشم و کلی داستان های زیبا، از جاده ابریشم آمده اند. این جاده سرزمین های باستانی را به هم متصل کرده می کرد.

با شبکه مستند همراه شوید